ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

อนุบาลเรวดีนนทบุรี เปิดสอนนักเรียนในระดับปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 2 – 6 ขวบ

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

สอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างประเทศ

สอนคอมพิวเตอร์ นาฎศิลป์

ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าเทอมได้

รับสมัครแล้ววันนี้ โทร. 02-5883741

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

    อนุบาลเรวดีนนทบุรี จัดการศึกษาพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย 2 – 6 ขวบ    เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  จัดให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เหมาะสมตามวัย

อันจะนำไปสู่พัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร่มรื่น  สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี และเหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย

 

โรงเรียน “น่าอยู่ น่าเรียน”

       โรงเรียนได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม  นอกจากสถานที่ตั้งของ โรงเรียนอยู่ห่างถนนใหญ่ ทำให้ปลอดจากมลภาวะทางอากาศ และเสียง โรงเรียนได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโรงเรียน ประกอบด้วย สนามหญ้า  ต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น  สามารถป้องกันและกรองฝุ่น PM2.5 ได้เป็นอย่างดี  เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยครบทุกด้านอย่างสมบูรณ์
การันตีจากผลงานโรงเรียนได้รับ รางวัล “สถานที่น่าอยู่ น่าเรียน” ระดับดีมาก

มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19

  1. ยกระดับมาตรการป้องกัน  Deep  Cleaning  ทั้งบริเวณภายนอกและ    ภายในอาคารเรียน
  2. อบฆ่าเชื้อโอโซน  ด้วยเครื่องโอโซน และใช้ระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง  UVC   รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน – ภายนอกอาคารเรียน และรถตู้รับส่งนักเรียนทุกวัน 
  3. เพิ่มรอบในการทำความสะอาด  ทั้งบริเวณภายใน  ภายนอกอาคารเรียน และทุกจุดสัมผัส
  4. ตรวจวัดอุณหภูมิ  และคัดกรองนักเรียน และผู้เข้ามาติดต่อโรงเรียนทุกคน พร้อม จัดฉากกั้นเพื่อเว้นระยะห่างให้แก่นักเรียนทุกห้องประกอบการ  และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
  5. ปลูกฝัง และส่งเสริมสุขอนามัยให้แก่นักเรียน ในการดูแลตนเองให้ปลอดจากโรค โควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศิกษาธิการ อย่างเคร่งครัด

อนุบาลเรวดี มีความห่วงใยนักเรียน เมื่อออกนอกบ้าน  ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 2 เมตร และ ล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้

รูปถ่ายก่อน ม.ค. 2563