โรงเรียนอนุบาลเรวดีนนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 47 ซอยเรวดี 33 ถนนเรวดี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
เปิดทำการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2530

ผู้ก่อตั้ง คือ อาจารย์บุญรัตน์ โสภณมณี ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 5/2530 

เปิดทำการสอนในระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง  ระดับชั้นอนุบาล 3 รับนักเรียนอายุ 2 – 6 ขวบ ไป-กลับ

ลักษณะที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ซอยเรวดี 33 ถ.เรวดี ในปีการศึกษา 2530 มี 1 อาคารเรียน  เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น และในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

อาคารเรียน

ตัวอาคารเรียนไม่มีอาคารสูงขนาบทั้งด้านหน้าและด้านหลังจึงโปร่ง โล่ง สบายตา และอากาศดี พื้นที่ด้านหน้าอาคารเป็นบริเวณสนามหญ้า ปลูกต้นไม้ริมรั้วและมีไม้ประดับ  บริเวณสนาม
 มีพื้นที่ให้เด็กเล่นและทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากได้รับการดูแลอย่างดี  ความกว้างยาวของพื้นที่สนามเท่ากับตัวอาคารเรียน และปลูกต้นไม้ โดยรอบบริเวณให้ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลเรวดีนนทบุรีเน้นการจัดสถานที่ให้สะอาด  ปลอดโปร่ง  และมีบรรยากาศดี  อาคารสถานที่สะอาด  ร่มรื่นสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีผลต่อการเลี้ยงดูเด็กให้มีจิตใจร่าเริง  แจ่มใส  รักการเล่นในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยด้านเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เช่น  มีความมีจิตใจอ่อนโยน  รักธรรมชาติ  ความสงบ  ความมีสุนทรียภาพ  และความคิดสร้างสรรค์

สีประจำ
โรงเรียน

สีชมพู หมายถึง ความแจ่มใส น่ารักของเด็ก และความอ่อนโยน ความรัก ความเอาใจใส่ของโรงเรียนที่มีต่อเด็ก

บริหารงานโดย :

ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาตคนแรก

อาจารย์บุญรัตน์ โสภณมณี  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน

อาจารย์พรรณี โสภณมณี
ปริญญาตรีอักษรศาสตร์บัณฑิต และปริญญาโทอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

ผู้อำนวยการ
อาจารย์โชติรส โสภณมณี
ปริญญาตรี ศิลปศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญาโรงเรียน  (School Philosophy)
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นคนดี และมีความพร้อมตามศักยภาพแห่งวัยแต่ละบุคคล

วิสัยทัศน์ (School Vision)
จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กได้พัฒนาและมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาในระดับคุณภาพสูงสุด อย่างครบถ้วน สมดุล ตามศักยภาพของวัยและบุคคล ภายใต้สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่าเรียน ในบรรยากาศแห่งความรัก ความเอื้ออาทร

พันธกิจ (School Mission)
1. พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่จะส่งเสริม
พัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ให้เด็กได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างครบถ้วน สมดุล ตามศักยภาพ และ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
4.ส่งเสริมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และ
บรรยากาศความรัก ความเอื้ออาทรต่อเด็ก